Dětský klub Němčánek

Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu.

Statutární zástupce:            Mgr. Patrik Hrozek

Název projektu:                  Dětský klub Němčánek

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000282

Aktuálně:


Ukončení projektu Dětský klub Němčánek, registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000282

V září 2016 začal v naší obci fungovat zcela nový dětský klub, jehož cílem bylo nabídnutí takových služeb v oblasti péče o děti navštěvující 1. stupeň základní školy, které napomohou jejich rodičům ve sladění pracovního a soukromého života.

V rámci projektu byly rodičům nabízeny tři oblasti péče o jejich děti a to dětský klub, doprovod na kroužky a zájmové aktivity dětí a realizace příměstských táborů.

Na začátku projektu byly stanoveny indikátory, dle kterých měl projekt během své realizace podpořit alespoň 20 rodin. Na tuto hodnotu jsme se dostali již v první polovině trvání projektu. Celkově jsme podpořili cca 30 rodin z obcí Němčany, Hodějice, Heršpice, ale i města Slavkov u Brna či Rousínov.

Vzhledem k aktuálním plánům obce rozšířit od následujícího školního roku nabídku služeb péče o děti po školním vyučování, Dětský klub Němčánek k 30.06.2018 končí. Naší snahou však bude i nadále realizovat příměstské tábory, které si děti velmi oblíbily, a dalo by se říci, že v poslední době máme téměř 100 % návratnost dětí, tj. děti, které se tábora již zúčastnily, jsou přihlašovány i na tábory následující.

Chceme poděkovat všem, kteří se na fungování klubu jakýmkoliv způsobem podíleli, zejména rodičům, za projevenou důvěru, sousedům v blízkosti dětského klubu za toleranci a shovívavost, ale i obci Němčany, za možnost realizace některých našich aktivit v místním sále kulturního domu.

Internetové stránky www.nemcanek.cz zůstávají i nadále funkční a i nadále se na nich budou objevovat naše plánované aktivity spojené zejména s realizací příměstských táborů.

Přejeme všem báječné léto se vším, co k létu patří, zejména zasloužené dny odpočinku, spoustu zajímavých a příjemných prázdninových či dovolenkových zážitků.

Za celý tým DK Němčánek

Mgr. Patrik Hrozek

manager a koordinátor projektu

Projekt podpořený Evropským sociálním fondem, díky němuž Vám můžeme pomoci s péčí o Vaše děti a to formou dětského klubu či příměstských táborů, abyste mohli v klidu pracovat nebo si práci hledat.


Stručný obsah projektu:

Projekt svými aktivitami podpoří rovnost žen a mužů z obce Němčany a okolí v přístupu k zaměstnanosti a kariéře v kontextu sladění soukromého a pracovního života. Projekt zahrnuje tři klíčové aktivity - dětský klub, doprovod na zájmové kroužky a příměstské tábory. Tyto aktivity budou realizovány v nově vybudovaném dětském klubu, který zabezpečí během školního roku, ve všední dny,  kvalitní hlídání až 11 dětí, přičemž děti navštěvující dětský klub budou moci využít zdarma službu doprovodu na zájmové kroužky (tam i zpět) a to až 3 x v týdnu. V době školních prázdnin (jarní a letní) budou realizovány 4 turnusy příměstských táborů, každý s kapacitou 11 dětí.


Cíle projektu:

Hlavní podstatou a cílem projektu je nabídnout rodičům dětí 1. stupně základní školy takové služby péče o děti, které jim umožní sladit jejich rodičovské povinnosti s pracovními povinnostmi a současně byli s vědomím, že jejich děti jsou v bezpečí a mají během doby, kdy nejsou ve škole, nějaký program či prostor ke hrám. Umožnit rodičům vykonávat práci na plný úvazek, aniž by nechávali své děti samotné či zajišťovali vyzvedávání dítěte a jeho hlídání do doby než se vrátí ze zaměstnání jinými osobami, což často bývá finančně nákladné.

Sekundárním cílem je nabídka služeb doprovodů na kroužky a zájmové aktivity dětí, konané mimo prostory dětského klubu, čímž dojde k vyplnění volného času dítěte takovými činnostmi, které naplní jeho potřeby a zájmy, aniž by se rodiče museli uvolňovat ze zaměstnání.


Pro koho je nabízená služba určena:

Dětský klub i příměstské tábory jsou určeny pro děti z obce Němčany a okolí na prvním stupni základní školy, jejichž rodiče jsou:

- zaměstnaní (hlavní pracovní poměr, ale i dohody o provedení práce a pracovní činnosti),

- v procesu vzdělávání nebo rekvalifikace,

- v evidenci úřadu práce,

- OSVČ (důchodově pojištění).


Výše uvedené skutečnosti se dokládají Potvrzením o postavení na trhu práce, dokument je možné stáhnout v záložce Formuláře (pozn. potvrzení dokládájí oba rodiče).


Bližší informace podá: Mgr. Patrik Hrozek, manager projektu/koordinátor, tel. +420 776 644 046, e-mail: info@nemcanek.cz