Dětský klub Němčánek

Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu.

Statutární zástupce:            Mgr. Patrik Hrozek

Název projektu:                  Dětský klub Němčánek

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000282

Aktuálně:


Dotazník zájmu o příměstské tábory

Dovolte nám předložit Vám tento dotazník, který má za cíl zmapovat zájem o aktivity pro Vaše děti, tedy o příměstské tábory...

Dotazník můžete vyplnit zde.

Projekt podpořený Evropským sociálním fondem, díky němuž Vám můžeme pomoci s péčí o Vaše děti a to formou dětského klubu či příměstských táborů, abyste mohli v klidu pracovat nebo si práci hledat.


Stručný obsah projektu:

Projekt svými aktivitami podpoří rovnost žen a mužů z obce Němčany a okolí v přístupu k zaměstnanosti a kariéře v kontextu sladění soukromého a pracovního života. Projekt zahrnuje tři klíčové aktivity - dětský klub, doprovod na zájmové kroužky a příměstské tábory. Tyto aktivity budou realizovány v nově vybudovaném dětském klubu, který zabezpečí během školního roku, ve všední dny,  kvalitní hlídání až 11 dětí, přičemž děti navštěvující dětský klub budou moci využít zdarma službu doprovodu na zájmové kroužky (tam i zpět) a to až 3 x v týdnu. V době školních prázdnin (jarní a letní) budou realizovány 4 turnusy příměstských táborů, každý s kapacitou 11 dětí.


Cíle projektu:

Hlavní podstatou a cílem projektu je nabídnout rodičům dětí 1. stupně základní školy takové služby péče o děti, které jim umožní sladit jejich rodičovské povinnosti s pracovními povinnostmi a současně byli s vědomím, že jejich děti jsou v bezpečí a mají během doby, kdy nejsou ve škole, nějaký program či prostor ke hrám. Umožnit rodičům vykonávat práci na plný úvazek, aniž by nechávali své děti samotné či zajišťovali vyzvedávání dítěte a jeho hlídání do doby než se vrátí ze zaměstnání jinými osobami, což často bývá finančně nákladné.

Sekundárním cílem je nabídka služeb doprovodů na kroužky a zájmové aktivity dětí, konané mimo prostory dětského klubu, čímž dojde k vyplnění volného času dítěte takovými činnostmi, které naplní jeho potřeby a zájmy, aniž by se rodiče museli uvolňovat ze zaměstnání.


Pro koho je nabízená služba určena:

Dětský klub i příměstské tábory jsou určeny pro děti z obce Němčany a okolí na prvním stupni základní školy, jejichž rodiče jsou:

- zaměstnaní (hlavní pracovní poměr, ale i dohody o provedení práce a pracovní činnosti),

- v procesu vzdělávání nebo rekvalifikace,

- v evidenci úřadu práce,

- OSVČ (důchodově pojištění).


Výše uvedené skutečnosti se dokládají Potvrzením o postavení na trhu práce, dokument je možné stáhnout v záložce Formuláře (pozn. potvrzení dokládájí oba rodiče).


Bližší informace podá: Mgr. Patrik Hrozek, manager projektu/koordinátor, tel. +420 776 644 046, e-mail: info@nemcanek.cz