Projekty

UKONČENÍ PROJEKTU

NNO SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ V PŘÍRODĚ, REG. ČÍSLO: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016580, tak zněl název projektu, jehož realizaci jsme ukončili k 30.06.2023. Celkem bylo do tohoto projektu zapojeno 7 neziskových organizací, které poskytují neformální vzdělávání. Cílem programu bylo podpořit rozvoj lidí, kteří se věnují práci s mládeží, umožnit pracovníkům neformálního vzdělávání, vč. dobrovolníků rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání.

Během průběhu realizace projektu jsme uspořádali 24 projektových dnů a účastnili se celkem 6 vzdělávacích programů. Uskutečněním projektu se díky podpoře z OP VVV, ESIF a MŠMT zvýšila kvalita neformálního vzdělávání u 32 dětí, které navštěvují Němčánek. Realizace aktivit přineslo náhled a inspiraci pro další podobně zaměřené organizace.

Jsme rádi, že jsme se mohli tohoto projektu účastnit, děkujeme za tuto možnost. 


Němčánek je od 1. září 2020 zapojen do nového projektu, který vznikl ve spolupráci s MAS Slavkovské bojiště, jehož cílem je zvyšování kvality neformálního vzdělávání. Jde o projekt z Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy hrazený z Evropských strukturálních a investičních fondů "NNO Slavkovské bojiště v přírodě".

Co od něj můžete čekat?

* Celé tři roky se naši lektoři budou vzdělávat v nových tématech a trénovat v nových dovednostech.

* Zorganizujeme bezpočet projektových dnů. 


Příměstský tábor s Němčánkem 

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010140 

Projekt podpořený Evropským sociálním fondem, díky němuž Vám můžeme pomoci s péčí o Vaše děti a to formou příměstských táborů, abyste mohli v klidu pracovat nebo si práci hledat.

Hlavní podstatou a cílem projektu je nabídnout rodičům dětí 1. stupně základní školy takové služby péče o děti, které jim umožní sladit jejich rodičovské povinnosti s pracovními povinnostmi a současně byli s vědomím, že jejich děti jsou v bezpečí a mají během školních prázdnin nějaký program či prostor ke hrám. Umožnit rodičům vykonávat práci na plný úvazek, aniž by nechávali své děti samotné či zajišťovali jejich hlídání do doby, než se vrátí ze zaměstnání jinými osobami, což často bývá finančně nákladné.