Pravidla pro kroužky

Podmínkou účasti na kroužku je vyplnění/odeslání přihlášky do kroužku a úhrada příspěvku. Vyplněním/odesláním přihlášky se stává zákonný zástupce čestným členem spolku Němčánek, z.s. Své čestné členství může dále zákonný zástupce povýšit na řádné/aktivní členství, a to vyplněním přihlášky do spolku Němčánek, z.s.

• Nezbytnou přílohou přihlášky je souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů. 

• Bez přihlášky a úhrady nebude dítě na kroužek vpuštěno. 

• Rodiče hlásí všechny zdravotní změny a případná pohybová omezení předem. 

• Dítě/žák bude zdravotně způsobilé, bez známek infekčního onemocnění (rýma, kašel). 

• V případě výskytu onemocnění může lektor vyloučit dítě/žáka z dané hodiny v kroužku, a to po  předchozí konzultaci s předsedou spolku, který neprodleně informuje rodiče. 

• Náhradní hodiny z důvodu neúčasti účastníka na kroužku se neposkytují. 

• V případě zrušení hodiny Němčánkem, z.s. se náhradní hodiny uskuteční na konci pololetí. 

• Příspěvek člena/účastníka se v průběhu pololetí nevrací z žádného důvodu. 

• Kontakt na lektory neposkytujeme. Kontaktní osobou je předseda spolku Němčánek, z.s., Mgr. Patrik Hrozek (tel. 776 644 046). V případě komunikace s lektorem můžete využít osobní kontakt před zájmovým kroužkem či po něm (při vyzvedávání). 

• Lektor kontroluje vizuálně přítomnost vyzvedávající osoby. 

• Opakované porušení těchto pravidel, narušování průběhu kroužku nevhodným chováním, může být důvodem k předčasnému ukončení účasti člena kroužku. Tomuto kroku předchází písemné upozornění, osobní konzultace s předsedou Němčánku, z.s. O ukončení rozhoduje předseda a lektor příslušného kroužku. 

• Přítomnost rodičů na kroužku je nutné domluvit předem s lektorem příslušného kroužku.